کارشناسان رشته حوادث ناشی از کار

گروه ۱۱ : ایمنی و حوادث
رشته حوادث ناشی از کار
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محسن عبدالهی شهرستان ملایر ۳۲۲۱۳۴۷۴
۳۲۲۸۰۵۳۸
۰۹۱۸۳۵۱۶۵۲۳
۲ عباس مرادی شهرستان همدان ۳۸۲۲۹۸۱۷ ۰۹۱۸۸۱۸۷۱۱۲
۳ علی پیام مهر شهرستان همدان ۳۸۲۳۱۷۹۸ ۰۹۱۸۸۱۲۹۸۳۴
۴ محمدرضا توحیدی مقدم شهرستان همدان ۳۸۲۶۱۸۰۲ ۰۹۱۸۸۱۲۴۱۹۶
۵ محمد هاشمی شهرستان همدان ۳۸۲۲۲۱۴۱ ۰۹۱۸۸۱۲۲۳۷۹
۶ امیر شیران شهرستان کبود راهنگ ۲-۲۳۵۲۴۱۱۱ ۰۹۱۸۸۱۱۱۳۶۴
۷ مجید قهرمانی شهرستان همدان ۳۸۳۸۲۷۸۶
۱۲_۲۵۳۲۴۱۱۱
۰۹۳۵۲۵۰۲۱۰۲
۸ محمد رستمی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۳۵۳۰ ۰۹۱۸۳۵۳۹۰۱۱
۹ علیرضا رنجبر ضرابی شهرستان بهار ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۱۱۲۴۰۶۹
۱۰ علی کولیوند شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۳۵۳۰ ۰۹۱۸۳۵۳۹۵۶۵
۱۱ غلامحسن اصفهانی شهرستان ملایر ۳۲۲۴۶۷۱۴
۶_۳۲۲۷۵۰۰۵
۰۹۱۸۳۵۱۵۰۰۸
۱۲ سعید معبودی شهرستان همدان ۳۸۲۳۹۴۸۷ ۰۹۱۸۱۱۱۷۱۱۲
۱۳ اصغر حضرتی شهرستان همدان ۳۸۲۴۶۹۷۶ ۰۹۱۸۸۱۳۵۰۹۱

 

همچنین ببینید

کارشناسان رشته امنیت عمومی

گروه ۱۱ : ایمنی و حوادث رشته امنیت عمومی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه …