کارشناسان رشته حوادث ناشی از کار

گروه ۱۱ : ایمنی و حوادث
رشته حوادث ناشی از کار
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محسن عبدالهی استان همدان ۳۲۲۱۳۴۷۴
۳۲۲۸۰۵۳۸
۰۹۱۸۳۵۱۶۵۲۳
۲ عباس مرادی استان همدان ۳۸۲۲۹۸۱۷ ۰۹۱۸۸۱۸۷۱۱۲
۳ علی پیام مهر استان همدان ۳۸۲۳۱۷۹۸ ۰۹۱۸۸۱۲۹۸۳۴
۴ محمدرضا توحیدی مقدم شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۶۱۸۰۲ ۰۹۱۸۸۱۲۴۱۹۶
۵ محمد هاشمی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۲۱۴۱ ۰۹۱۸۸۱۲۲۳۷۹
۶ امیر شیران شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۲-۲۳۵۲۴۱۱۱ ۰۹۱۸۸۱۱۱۳۶۴
۷ مجید قهرمانی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۸۲۷۸۶
۱۲_۲۵۳۲۴۱۱۱
۰۹۳۵۲۵۰۲۱۰۲
۸ محمد رستمی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۳۵۳۰ ۰۹۱۸۳۵۳۹۰۱۱
۹ علیرضا رنجبر ضرابی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۱۱۲۴۰۶۹
۱۰ علی کولیوند شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۳۵۳۰ ۰۹۱۸۳۵۳۹۵۶۵
۱۱ غلامحسن اصفهانی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۴۶۷۱۴
۶_۳۲۲۷۵۰۰۵
۰۹۱۸۳۵۱۵۰۰۸
۱۲ سعید معبودی شهرستان همدان ۳۸۲۳۹۴۸۷ ۰۹۱۸۱۱۱۷۱۱۲
۱۳ اصغر حضرتی شهرستان همدان ۳۸۲۴۶۹۷۶ ۰۹۱۸۸۱۳۵۰۹۱
۱۴ مرتضی مرشدی سیف شهرستان همدان ۳۸۲۶۳۵۴۴ ۰۹۱۸۳۱۱۳۶۶۸
۱۵ علی خویشوند شهرستان نهاوند ۳۳۲۶۴۳۰۴ ۰۹۱۸۸۵۲۴۰۱۳

 

همچنین ببینید

کارشناسان رشته امنیت عمومی

گروه ۱۱ : ایمنی و حوادث رشته امنیت عمومی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه …