کارشناسان رشته امور اداری و استخدامی

گروه۱۰ : خدمات اداری و عمومی
رشته امور اداری و استخدامی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمود سرحدی استان همدان ۳۲۵۲۴۳۳۳ ۰۹۱۸۷۰۱۷۸۷۱
۲ محمد حدیدچی استان همدان ۳۸۳۷۱۱۵۴ ۰۹۱۸۱۱۱۰۸۳۴