کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کشاورزی و منابع طبیعی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ علی شکرچی سراسر کشور _ ۰۹۱۸۱۱۱۵۷۱۱
۲ محمود سیدی نژاد سراسر کشور ۳۸۲۵۶۱۳۶ ۰۹۱۸۱۱۱۱۶۳۵
۳ ایرج محمدی سراسر کشور ۳۸۲۴۹۷۰۰ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۹۷
۴ داریوش رادمهر سراسر کشور _ ۰۹۱۸۸۱۱۷۴۵۱
۵ محمد صادق اسدیان سراسر کشور ۳۸۲۴۴۴۱۰ ۰۹۱۸۸۱۱۲۳۸۷
۶ علی حیدر مهرابی سراسر کشور ۳۲۵۲۶۸۷۲ ۰۹۱۸۸۱۱۳۱۹۶
۷ نعمت اله دهبانی سراسر کشور _ ۰۹۱۸۸۱۱۳۸۸۹
۸ حمید شهبازیان سراسر کشور ۳۲۵۲۸۶۴۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۹۱۸
۹ محمد مهدی معیاری سراسر کشور _ ۰۹۱۸۸۱۲۸۵۸۲
۱۰ غلامرضا سحر خیزان سراسر کشور بجز تهران _ ۰۹۱۸۱۱۱۲۴۵۱
۱۱ رضا بهراملو استان همدان ۳۸۲۳۲۶۶۰ ۰۹۱۸۳۱۵۶۴۲۹
۱۲ بیژنگ ابهریان سراسر کشور بجز تهران ۳۴۲۲۰۸۳۴ ۰۹۱۸۳۱۳۹۸۴۴
۱۳ سید محمد علی پارسا سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۲۰۵۷۸ ۰۹۱۸۸۱۲۳۱۷۰
۱۴ سید منصور موسوی سراسر کشور بجز تهران ۳۸۳۷۰۷۲۹ ۰۹۱۸۱۱۱۶۵۲۱
۱۵ عباس احمدی سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۲۰۶۵۱ ۰۹۱۸۳۱۳۲۹۱۳
۱۶ ولی محمد رضائی سراسر کشور بجز تهران ۳۲۲۱۱۹۶۶ ۰۹۱۸۸۵۲۲۷۲۴
۱۷ علی محمدی سراسر کشور بجز تهران ۳۲۵۱۵۳۰۳ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۱۲
۱۸ محمدرضا همتی سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۳۲۶۰۸ ۰۹۱۸۸۱۱۱۶۰۳
۱۹ احمد احمدی استان همدان ۳۲۲۵۰۶۹۶ ۰۹۱۸۳۵۳۷۹۳۳
۲۰ جلال فرامرزی استان همدان ۳۲۵۴۲۸۸۴ ۰۹۱۸۳۱۵۵۴۷۲
۲۱ بهرام آزاد پور استان همدان ۳۸۲۶۳۷۸۶ ۰۹۱۸۸۱۱۲۷۴۱
۲۲ محمدرضا ابراهیمی استان همدان ۳۸۲۹۰۴۷۷ ۰۹۱۲۳۲۷۶۴۹۰
۲۳ منصور زاهدی کیوان استان همدان ۳۳۳۴۲۸۰۰ ۰۹۱۸۱۱۱۲۱۷۵
۲۴ محمد شریفی شهرستان همدان ۳۸۲۷۴۵۵۳ ۰۹۱۸۳۱۳۶۱۴۳
۲۵ علی رستمی استان همدان ۳۸۲۸۳۳۱۳ ۰۹۱۸۱۱۱۸۳۷۴
۲۶ مرتضی هژیر کمال استان همدان ۳۴۲۲۲۸۳۶ ۰۹۱۸۳۱۳۹۰۸۵
۲۷ محمدرضا نصرتی استان همدان ۳۳۲۲۱۴۵۶ ۰۹۱۸۸۵۰۴۷۵۰
۲۹ کامبیز سعیدی استان همدان ۳۳۲۴۸۷۴۰ ۰۹۱۸۸۵۰۲۹۱۴
۳۰ پرویز پناهی شهرستان رزن ۳۸۲۲۶۵۷۲ ۰۹۱۸۱۱۱۶۶۶۱
۳۱ کوروش ابلقی استان همدان ۳۸۲۱۴۱۹۳ ۰۹۱۸۳۱۳۹۱۴۳
۳۲ حسن جلیلی استان همدان ۳۳۸۲۷۴۱۶۰ ۰۹۱۸۸۱۱۲۶۰۱
۳۳ توکل آبشناس استان همدان ۳۴۲۲۴۵۴۵ ۰۹۱۸۳۱۴۵۲۴۲
۳۴ فیض‌اله مهاجر استان همدان ۳۴۲۶۲۵۴۲ ۰۹۱۸۸۱۱۸۶۳۴
۳۵ علی اکبر کرمی استان همدان _ ۰۹۱۸۳۱۸۲۸۵۵
۳۶ غلامعباس ابوالفتحی استان همدان _ ۰۹۱۸۳۱۲۱۵۴۰
۳۷ حمید شهبازی استان همدان ۳۸۲۲۵۶۷۷ ۰۹۱۸۳۱۵۲۷۶۳
۳۸ حمید بشیری امانی استان همدان ۳۸۲۳۵۷۱۷ ۰۹۱۸۷۱۱۳۴۲۲
۳۹ یوسف کامرانی استان همدان ۳۸۲۱۰۵۴۹ ۰۹۱۸۳۱۸۳۲۱۶
۴۰ عبداله حدادی استان همدان ۳۲۶۶۵۷۶۵
۳۲۶۷۰۵۵۴
۰۹۱۸۱۱۱۷۶۶۹
۴۱ محمد علی خالقی استان همدان ۳۸۲۲۸۸۸۹ ۰۹۱۸۸۱۲۱۷۷۶
۴۲ امید احیائی استان همدان ۳۸۲۶۸۵۶۳ ۰۹۱۸۱۱۱۹۱۱۰
۴۳ اردشیر اوجی استان همدان _ ۰۹۱۸۸۱۲۳۷۲۳
۴۴ مجتبی مطلبی استان همدان ۳۲۵۱۹۵۸۳ ۰۹۱۸۸۱۷۹۶۶۴
۴۵ رضا قلخانی استان همدان ۳۴۹۲۵۳۹۸ ۰۹۱۸۳۵۲۰۱۲۸
۴۶ حسین ونائی استان همدان ۳۸۳۵۱۲۵۷ ۰۹۱۸۸۱۲۴۴۲۸
۴۷ حسن همایونی سرور استان همدان ۳۸۲۱۱۹۲۴ ۰۹۱۸۳۱۴۳۲۴۳
۴۸ مسعود ایزدی استان همدان ۳۸۲۲۰۷۵۱ ۰۹۱۸۸۱۲۹۸۴۳
۴۹ بهزاد به مرام استان همدان ۳۸۲۲۳۰۳۷ ۰۹۱۸۱۱۱۴۰۰۸
۵۰ بابک اصفهانی استان همدان ۳۸۲۴۵۴۹۱ ۰۹۱۸۸۱۲۸۱۲۰
۵۱ ذبیح اله حیدری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۴۶۸۶۴ ۰۹۱۸۳۱۸۲۶۵۲
۵۲ فتح اله غفاری درویش زاده شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۵۰۴۸۱۴ ۰۹۱۸۸۱۲۰۰۱۸
۵۳ علی اصغر فزونی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۵۰۸۱۵۵ ۰۹۱۸۳۱۲۱۶۶۱
۵۴ معراج عاشورلو شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۶۳۸۶۷ ۰۹۱۸۳۱۳۴۵۹۳
۵۵ محمد علی پشوتن شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۴۳۱۳۲ ۰۹۱۸۸۱۶۲۸۱۴
۵۶ شهریار مهدوی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۱۴۳۹ ۰۹۱۸۸۱۱۰۸۴۸
۵۷ داریوش خالقی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۳۳۰۵۸۳
۳۲۲۵۵۱۲۱
۰۹۱۸۳۵۰۹۸۳۸
۵۸ امیر پژمان رشیدی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۱۹۵۴ ۰۹۱۸۵۸۶۹۸۹۵
۵۹ محمدرضا باقری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۳۰۴۱۸ ۰۹۱۸۱۱۱۰۰۱۹
۶۰ مهدی زندی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۲۷۵۰۴ ۰۹۱۸۳۱۳۰۳۴۵
۶۱ احسان خانی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۵۱۵۴۲۷ ۰۹۱۸۸۱۱۶۳۸۸
۶۲ حمداله درویشی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۵۲۲۷۷۳۲ ۰۹۱۸۳۱۴۸۵۴۳
۶۳ مسعود ونائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۲۰۴۲۴ ۰۹۱۸۹۱۰۹۴۷۸
۶۴ احمد ارشادی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۸۵۹۶ ۰۹۱۸۳۱۳۹۱۴۹
۶۵ محمد امیر فیضی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۲۸۲۵۰۴ ۰۹۱۸۸۱۱۲۴۴۸
۶۶ محمد مهدی امیدی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۲۱۷۸۶ ۰۹۱۸۳۱۱۰۸۲۵
۶۷ جواد صدیقی کامل شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۳۸۵۷۹ ۰۹۱۸۳۱۱۱۸۲۲
۶۸ مصطفی عظیمی نیاز شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۲۲۷۳۷۱
۳۴۲۴۶۴۸۲
۰۹۱۸۳۱۲۶۸۹۲
۶۹ مهدی سمواتی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۴۹۴۵۲
۷۰ غلامرضا نعیمی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۵۵۴۳۲۱۶ ۰۹۱۸۸۱۴۱۲۲۰
۷۱ سجاد لطفی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۵۰۴۱۲ ۰۹۱۸۳۵۱۸۹۸۵
۷۲ کامل عباسی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۳۵۳۵۹۰ ۰۹۱۸۳۵۳۱۲۹۱
۷۳ احمد خزائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۷۲۸۱۱۲ ۰۹۱۸۷۱۰۸۹۲۱
۰۹۱۸۹۵۰۳۰۰۸
۷۴ توکل کاوسی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۲۲۷۴۸۶ ۰۹۱۸۳۵۲۰۰۴۶
۷۵ نوشین سیدی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۷۱۸۷۷ ۰۹۱۸۷۰۹۹۶۸۶
۰۹۱۸۱۱۱۹۲۵۲
۷۶ پریسا صمدی نیا شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۲۰۱۶۸ ۰۹۱۸۳۱۱۰۳۷۹
۷۷ رحیم مطلبی فرد شهرستان همدان ۳۸۲۷۵۶۲۲ ۰۹۱۸۸۱۷۷۷۰۶
۷۸ محمد اسدی شهرستانهای استان همدان ۹۰_۳۴۳۷۳۵۸۷ ۰۹۱۸۳۱۹۴۵۳۱
۷۹ رضا حمزه ئی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۳۳۳۳۷ ۰۹۱۸۳۱۸۳۹۵۸
۸۰ اسماعیل دزفولیان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۷۷۲۰۷ ۰۹۱۸۸۱۱۷۹۵۸
۸۱ فرامرز راه پیما شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۲۲۴۸۸ ۰۹۱۸۳۱۵۴۶۲۰
۸۲ محمد نقوی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۶۲۲۳۰۷۰ ۰۹۱۸۸۱۳۳۹۰۰
۸۳ فاطمه عسگری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۹۱۸۷۱ ۰۹۱۸۸۱۹۰۰۲۰
۰۹۱۸۱۱۱۵۳۲۲
۸۴ فضل اله بهرامی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۵۱۴۲۷ ۰۹۱۸۸۱۹۷۹۹۸
۸۵ حبیب اله مظاهری لقب شهرستان همدان ۳۸۲۳۵۹۵۵ ۰۹۱۸۹۱۶۴۹۵۰
۸۶ حامد حیدربگی شهرستان اسدآباد ۳۸۲۶۷۰۶۸ ۰۹۱۸۵۰۳۹۵۲۵
۸۷ سیامک صادقی شهرستان رزن ۳۸۲۳۶۶۶۲ ۰۹۱۸۳۱۴۹۹۳۹
۸۸ علیرضا موسی نژاد شهرستان همدان ۳۸۳۸۸۸۲۳ ۰۹۱۸۸۱۷۶۷۲۲
۸۹ هوشنگ کرمی شهرستان همدان ۳۲۵۶۵۲۲۵ ۰۹۱۸۳۱۳۸۳۳۰
۹۰ عبدالحسین اکبری شهرستان همدان ۳۲۶۶۸۸۶۴ ۰۹۱۸۸۱۸۸۲۷۲
۹۱ مجتبی خزائی شهرستان نهاوند ۰۹۱۹۱۲۲۴۲۶۷
۹۲ داریوش احسانی شهرستان نهاوند ۳۳۲۴۵۱۹۴ ۰۹۱۸۳۱۱۶۴۷۸
۹۳ محمد حیدری شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۸۸۹۲ ۰۹۱۸۸۵۰۹۰۲۸

 

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی

انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی در مورخه ۹۴/۵/۱۵ با تعداد ۴۴ نفر در …