کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته کشاورزی و منابع طبیعی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ علی شکرچی استان همدان _ ۰۹۱۸۱۱۱۵۷۱۱
۲ محمود سیدی نژاد استان همدان ۳۸۲۵۶۱۳۶ ۰۹۱۸۱۱۱۱۶۳۵
۳ ایرج محمدی استان همدان ۳۸۲۴۹۷۰۰ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۹۷
۴ داریوش رادمهر استان همدان _ ۰۹۱۸۸۱۱۷۴۵۱
۵ محمد صادق اسدیان استان همدان ۳۸۲۴۴۴۱۰ ۰۹۱۸۸۱۱۲۳۸۷
۶ علی حیدر مهرابی استان همدان ۳۲۵۲۶۸۷۲ ۰۹۱۸۸۱۱۳۱۹۶
۷ نعمت اله دهبانی استان همدان _ ۰۹۱۸۸۱۱۳۸۸۹
۸ حمید شهبازیان استان همدان ۳۲۵۲۸۶۴۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۹۱۸
۹ محمد مهدی معیاری استان همدان _ ۰۹۱۸۸۱۲۸۵۸۲
۱۰ غلامرضا سحر خیزان استان همدان _ ۰۹۱۸۱۱۱۲۴۵۱
۱۱ رضا بهراملو استان همدان ۳۸۲۳۲۶۶۰ ۰۹۱۸۳۱۵۶۴۲۹
۱۲ بیژنگ ابهریان شهرستان همدان ۳۴۲۲۰۸۳۴ ۰۹۱۸۳۱۳۹۸۴۴
۱۳ سید محمد علی پارسا شهرستان همدان ۳۸۲۲۰۵۷۸ ۰۹۱۸۸۱۲۳۱۷۰
۱۴ سید منصور موسوی شهرستان همدان ۳۸۳۷۰۷۲۹ ۰۹۱۸۱۱۱۶۵۲۱
۱۵ عباس احمدی شهرستان همدان ۳۸۲۲۰۶۵۱ ۰۹۱۸۳۱۳۲۹۱۳
۱۶ ولی محمد رضائی شهرستان ملایر ۳۲۲۱۱۹۶۶ ۰۹۱۸۸۵۲۲۷۲۴
۱۷ علی محمدی شهرستان همدان ۳۲۵۱۵۳۰۳ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۱۲
۱۸ محمدرضا همتی شهرستان همدان ۳۸۲۳۲۶۰۸ ۰۹۱۸۸۱۱۱۶۰۳
۱۹ احمد احمدی شهرستان ملایر ۳۲۲۵۰۶۹۶ ۰۹۱۸۳۵۳۷۹۳۳
۲۰ جلال فرامرزی شهرستان همدان ۳۲۵۴۲۸۸۴ ۰۹۱۸۳۱۵۵۴۷۲
۲۱ بهرام آزاد پور استان همدان ۳۸۲۶۳۷۸۶ ۰۹۱۸۸۱۱۲۷۴۱
۲۲ محمدرضا ابراهیمی شهرستان بهار ۳۸۲۹۰۴۷۷ ۰۹۱۲۳۲۷۶۴۹۰
۲۳ منصور زاهدی کیوان شهرستان ملایر ۳۳۳۴۲۸۰۰ ۰۹۱۸۱۱۱۲۱۷۵
۲۴ محمد شریفی شهرستان همدان ۳۸۲۷۴۵۵۳ ۰۹۱۸۳۱۳۶۱۴۳
۲۵ علی رستمی شهرستان همدان ۳۸۲۸۳۳۱۳ ۰۹۱۸۱۱۱۸۳۷۴
۲۶ مرتضی هژیر کمال شهرستان همدان ۳۴۲۲۲۸۳۶ ۰۹۱۸۳۱۳۹۰۸۵
۲۷ محمدرضا نصرتی شهرستان نهاوند ۳۳۲۲۱۴۵۶ ۰۹۱۸۸۵۰۴۷۵۰
۲۹ کامبیز سعیدی شهرستان نهاوند ۳۳۲۴۸۷۴۰ ۰۹۱۸۸۵۰۲۹۱۴
۳۰ پرویز پناهی شهرستان رزن ۳۸۲۲۶۵۷۲ ۰۹۱۸۱۱۱۶۶۶۱
۳۱ کوروش ابلقی شهرستان تویسرکان ۳۸۲۱۴۱۹۳ ۰۹۱۸۳۱۳۹۱۴۳
۳۲ حسن جلیلی شهرستان همدان ۳۳۸۲۷۴۱۶۰ ۰۹۱۸۸۱۱۲۶۰۱
۳۳ توکل آبشناس شهرستان کبود راهنگ ۳۴۲۲۴۵۴۵ ۰۹۱۸۳۱۴۵۲۴۲
۳۴ فیض‌اله مهاجر شهرستان اسدآباد ۳۴۲۶۲۵۴۲ ۰۹۱۸۸۱۱۸۶۳۴
۳۵ علی اکبر کرمی شهرستان رزن _ ۰۹۱۸۳۱۸۲۸۵۵
۳۶ غلامعباس ابوالفتحی شهرستان بهار _ ۰۹۱۸۳۱۲۱۵۴۰
۳۷ حمید شهبازی شهرستان اسدآباد ۳۸۲۲۵۶۷۷ ۰۹۱۸۳۱۵۲۷۶۳
۳۸ حمید بشیری امانی شهرستان همدان ۳۸۲۳۵۷۱۷ ۰۹۱۸۷۱۱۳۴۲۲
۳۹ یوسف کامرانی شهرستان همدان ۳۸۲۱۰۵۴۹ ۰۹۱۸۳۱۸۳۲۱۶
۴۰ عبداله حدادی شهرستان همدان ۳۲۶۶۵۷۶۵
۳۲۶۷۰۵۵۴
۰۹۱۸۱۱۱۷۶۶۹
۴۱ محمد علی خالقی شهرستان همدان ۳۸۲۲۸۸۸۹ ۰۹۱۸۸۱۲۱۷۷۶
۴۲ امید احیائی شهرستان کبود راهنگ ۳۸۲۶۸۵۶۳ ۰۹۱۸۱۱۱۹۱۱۰
۴۳ اردشیر اوجی شهرستان همدان _ ۰۹۱۸۸۱۲۳۷۲۳
۴۴ مجتبی مطلبی شهرستان اسدآباد ۳۲۵۱۹۵۸۳ ۰۹۱۸۸۱۷۹۶۶۴
۴۵ رضا قلخانی شهرستان تویسرکان ۳۴۹۲۵۳۹۸ ۰۹۱۸۳۵۲۰۱۲۸
۴۶ حسین ونائی شهرستان کبود راهنگ ۳۸۳۵۱۲۵۷ ۰۹۱۸۸۱۲۴۴۲۸
۴۷ حسن همایونی سرور شهرستان همدان ۳۸۲۱۱۹۲۴ ۰۹۱۸۳۱۴۳۲۴۳
۴۸ مسعود ایزدی شهرستان همدان ۳۸۲۲۰۷۵۱ ۰۹۱۸۸۱۲۹۸۴۳
۴۹ بهزاد به مرام شهرستان بهار ۳۸۲۲۳۰۳۷ ۰۹۱۸۱۱۱۴۰۰۸
۵۰ بابک اصفهانی شهرستان همدان ۳۸۲۴۵۴۹۱ ۰۹۱۸۸۱۲۸۱۲۰
۵۱ ذبیح اله حیدری شهرستان اسدآباد ۳۸۲۴۶۸۶۴ ۰۹۱۸۳۱۸۲۶۵۲
۵۲ فتح اله غفاری درویش زاده شهرستان بهار ۳۴۵۰۴۸۱۴ ۰۹۱۸۸۱۲۰۰۱۸
۵۳ علی اصغر فزونی شهرستان بهار ۳۴۵۰۸۱۵۵ ۰۹۱۸۳۱۲۱۶۶۱
۵۴ معراج عاشورلو شهرستان بهار ۳۸۲۶۳۸۶۷ ۰۹۱۸۳۱۳۴۵۹۳
۵۵ محمد علی پشوتن شهرستان اسد آباد ۳۳۲۴۳۱۳۲ ۰۹۱۸۸۱۶۲۸۱۴
۵۶ شهریار مهدوی شهرستان همدان ۳۸۲۲۱۴۳۹ ۰۹۱۸۸۱۱۰۸۴۸
۵۷ داریوش خالقی شهرستان ملایر ۳۳۳۳۰۵۸۳
۳۲۲۵۵۱۲۱
۰۹۱۸۳۵۰۹۸۳۸
۵۸ امیر پژمان رشیدی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۱۹۵۴ ۰۹۱۸۵۸۶۹۸۹۵
۵۹ محمدرضا باقری شهرستان بهار ۳۸۲۳۰۴۱۸ ۰۹۱۸۱۱۱۰۰۱۹
۶۰ مهدی زندی شهرستان همدان ۳۸۳۲۷۵۰۴ ۰۹۱۸۳۱۳۰۳۴۵
۶۱ احسان خانی شهرستان رزن ۳۲۵۱۵۴۲۷ ۰۹۱۸۸۱۱۶۳۸۸
۶۲ حمداله درویشی شهرستان کبود راهنگ ۳۵۲۲۷۷۳۲ ۰۹۱۸۳۱۴۸۵۴۳
۶۳ مسعود ونائی شهرستان ملایر ۳۲۲۲۰۴۲۴ ۰۹۱۸۹۱۰۹۴۷۸
۶۴ احمد ارشادی شهرستان همدان ۳۸۲۲۸۵۹۶ ۰۹۱۸۳۱۳۹۱۴۹
۶۵ محمد امیر فیضی شهرستان کبود راهنگ ۳۴۲۸۲۵۰۴ ۰۹۱۸۸۱۱۲۴۴۸
۶۶ محمد مهدی امیدی شهرستان اسدآباد ۳۸۲۲۱۷۸۶ ۰۹۱۸۳۱۱۰۸۲۵
۶۷ جواد صدیقی کامل شهرستان بهار ۳۸۲۳۸۵۷۹ ۰۹۱۸۳۱۱۱۸۲۲
۶۸ مصطفی عظیمی نیاز شهرستان بهار ۳۴۲۲۷۳۷۱
۳۴۲۴۶۴۸۲
۰۹۱۸۳۱۲۶۸۹۲
۶۹ مهدی سمواتی شهرستان کبودرآهنگ ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۴۹۴۵۲
۷۰ غلامرضا نعیمی شهرستان کبودرآهنگ ۳۵۵۴۳۲۱۶ ۰۹۱۸۸۱۴۱۲۲۰
۷۱ سجاد لطفی شهرستان ملایر ۳۲۲۵۰۴۱۲ ۰۹۱۸۳۵۱۸۹۸۵
۷۲ کامل عباسی شهرستان ملایر ۳۳۳۵۳۵۹۰ ۰۹۱۸۳۵۳۱۲۹۱
۷۳ احمد خزائی شهرستان نهاوند ۳۳۷۲۸۱۱۲ ۰۹۱۸۷۱۰۸۹۲۱
۰۹۱۸۹۵۰۳۰۰۸
۷۴ توکل کاوسی شهرستان تویسرکان ۳۴۲۲۷۴۸۶ ۰۹۱۸۳۵۲۰۰۴۶
۷۵ نوشین سیدی شهرستان بهار ۳۸۲۷۱۸۷۷ ۰۹۱۸۷۰۹۹۶۸۶
۰۹۱۸۱۱۱۹۲۵۲
۷۶ پریسا صمدی نیا شهرستان بهار ۳۸۲۲۰۱۶۸ ۰۹۱۸۳۱۱۰۳۷۹
۷۷ رحیم مطلبی فرد شهرستان همدان ۳۸۲۷۵۶۲۲ ۰۹۱۸۸۱۷۷۷۰۶
۷۸ محمد اسدی شهرستان همدان ۹۰_۳۴۳۷۳۵۸۷ ۰۹۱۸۳۱۹۴۵۳۱
۷۹ رضا حمزه ئی شهرستان کبودرآهنگ ۳۸۲۳۳۳۳۷ ۰۹۱۸۳۱۸۳۹۵۸
۸۰ اسماعیل دزفولیان شهرستان همدان ۳۸۲۷۷۲۰۷ ۰۹۱۸۸۱۱۷۹۵۸
۸۱ فرامرز راه پیما شهرستان رزن ۳۸۲۲۲۴۸۸ ۰۹۱۸۳۱۵۴۶۲۰
۸۲ محمد نقوی شهرستان رزن ۳۶۲۲۳۰۷۰ ۰۹۱۸۸۱۳۳۹۰۰
۸۳ فاطمه عسگری شهرستان بهار ۳۸۲۹۱۸۷۱ ۰۹۱۸۸۱۹۰۰۲۰
۰۹۱۸۱۱۱۵۳۲۲
۸۴ فضل اله بهرامی شهرستان کبودرآهنگ ۳۸۲۵۱۴۲۷ ۰۹۱۸۸۱۹۷۹۹۸
۸۵ حبیب اله مظاهری لقب شهرستان همدان ۳۸۲۳۵۹۵۵ ۰۹۱۸۹۱۶۴۹۵۰
۸۶ حامد حیدربگی شهرستان اسدآباد ۳۸۲۶۷۰۶۸ ۰۹۱۸۵۰۳۹۵۲۵
۸۷ سیامک صادقی شهرستان رزن ۳۸۲۳۶۶۶۲ ۰۹۱۸۳۱۴۹۹۳۹
۸۸ علیرضا موسی نژاد شهرستان همدان ۳۸۳۸۸۸۲۳ ۰۹۱۸۸۱۷۶۷۲۲
۸۹ هوشنگ کرمی شهرستان همدان ۳۲۵۶۵۲۲۵ ۰۹۱۸۳۱۳۸۳۳۰
۹۰ عبدالحسین اکبری شهرستان همدان ۳۲۶۶۸۸۶۴ ۰۹۱۸۸۱۸۸۲۷۲
۹۱ مجتبی خزائی شهرستان نهاوند ۰۹۱۹۱۲۲۴۲۶۷
۹۲ داریوش احسانی شهرستان نهاوند ۳۳۲۴۵۱۹۴ ۰۹۱۸۳۱۱۶۴۷۸

 

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی

انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی در مورخه ۹۴/۵/۱۵ با تعداد ۴۴ نفر در …