کارشناسان رشته دامپروری و دامپزشکی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته دامپروری و دامپزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ عباس شیرزادی استان همدان _ ۰۹۱۸۱۵۱۱۱۵۸
۲ بهرام زبردستی نیک استان همدان ۳۴۲۲۵۳۱۶ ۰۹۱۸۸۱۱۸۸۰۳
۳ فرهاد سعیدی استان همدان ۳۳۲۴۲۲۱۹ ۰۹۱۸۸۵۰۵۰۲۱
۴ حسین خردمند استان همدان ۳۳۲۳۹۷۳۹ ۰۹۱۸۸۵۲۷۷۲۳
۵ بهزاد گلی استان همدان ۳۴۳۷۳۹۶۰ ۰۹۱۸۳۱۴۶۹۰۰
۶ جعفر رحیمی جمال شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۷۹۱۰۹ ۰۹۳۶۶۱۴۹۶۴۶
۷ محسن جعفری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۶۵۳۴۵۶ ۰۹۱۸۸۱۲۴۶۳۵
۸ محمد رسول سبزئی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۸۴۶۱ ۰۹۱۸۱۱۹۰۳۳۳
۹ محمدرضا شیری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۵۰۰۴۰ ۰۹۱۸۸۵۱۰۷۰۰
۱۰ سیده سکینه نیک سیر شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۹۴۶۳۳ ۰۹۱۸۳۱۷۱۸۷۵
۱۱ محمد مهدی اولیائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۳۳۰۹۳۰ ۰۹۱۸۱۵۱۱۲۲۴
۱۲ حمیدرضا امیریان بهادر شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۶۹۶۲۱۷۰ ۰۹۱۸۳۱۳۶۴۴۰
۱۳ علی رادمهر شهرستان همدان ۰۹۱۸۳۱۸۱۹۹۵
۱۴ رضا کلامی شهرستان همدان ۳۸۲۱۴۵۳۳ ۰۹۱۸۸۱۱۱۷۵۹
۱۵ احمد عرفانی نیا شهرستان همدان ۳۸۲۳۲۳۷۰ ۰۹۱۸۳۱۶۳۱۴۸
۱۶ نرگس آشوری همدان شهرستان همدان ۳۸۳۳۵۵۹۳ ۰۹۱۸۸۱۷۹۶۹۲
۱۷ ابراهیم محمدی شهرستان بهار ۳۴۵۲۳۷۱۳ ۰۹۱۸۳۱۳۸۴۰۴
۱۸ سیدعلی حسینی سیر شهرستان همدان ۳۸۳۳۵۵۹۳ ۰۹۱۸۳۱۳۷۸۲۲

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی

انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی در مورخه ۹۴/۵/۱۵ با تعداد ۴۴ نفر در …