کارشناسان رشته دامپروری و دامپزشکی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته دامپروری و دامپزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ عباس شیرزادی شهرستان ملایر _ ۰۹۱۸۱۵۱۱۱۵۸
۲ بهرام زبردستی نیک شهرستان بهار ۳۴۲۲۵۳۱۶ ۰۹۱۸۸۱۱۸۸۰۳
۳ فرهاد سعیدی شهرستان نهاوند ۳۳۲۴۲۲۱۹ ۰۹۱۸۸۵۰۵۰۲۱
۴ حسین خردمند شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۹۷۳۹ ۰۹۱۸۸۵۲۷۷۲۳
۵ بهزاد گلی شهرستان همدان ۳۴۳۷۳۹۶۰ ۰۹۱۸۳۱۴۶۹۰۰
۶ جعفر رحیمی جمال شهرستان همدان ۳۸۲۷۹۱۰۹ ۰۹۳۶۶۱۴۹۶۴۶
۷ محسن جعفری شهرستان بهار ۳۲۶۵۳۴۵۶ ۰۹۱۸۸۱۲۴۶۳۵
۸ محمد رسول سبزئی شهرستان همدان ۳۸۲۳۸۴۶۱ ۰۹۱۸۱۱۹۰۳۳۳
۹ محمدرضا شیری شهرستان ملایر ۳۲۲۵۰۰۴۰ ۰۹۱۸۸۵۱۰۷۰۰
۱۰ سیده سکینه نیک سیر شهرستان همدان ۳۸۳۹۴۶۳۳ ۰۹۱۸۳۱۷۱۸۷۵
۱۱ محمد مهدی اولیائی شهرستان ملایر ۳۳۳۳۰۹۳۰ ۰۹۱۸۱۵۱۱۲۲۴
۱۲ حمیدرضا امیریان بهادر شهرستان رزن ۳۶۹۶۲۱۷۰ ۰۹۱۸۳۱۳۶۴۴۰
۱۳ علی رادمهر شهرستان همدان ۰۹۱۸۳۱۸۱۹۹۵
۱۴ رضا کلامی شهرستان همدان ۳۸۲۱۴۵۳۳ ۰۹۱۸۸۱۱۱۷۵۹
۱۵ احمد عرفانی نیا شهرستان همدان ۳۸۲۳۲۳۷۰ ۰۹۱۸۳۱۶۳۱۴۸
۱۶ نرگس آشوری همدان شهرستان همدان ۳۸۳۳۵۵۹۳ ۰۹۱۸۸۱۷۹۶۹۲
۱۷ ابراهیم محمدی شهرستان بهار ۳۴۵۲۳۷۱۳ ۰۹۱۸۳۱۳۸۴۰۴

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی

انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی در مورخه ۹۴/۵/۱۵ با تعداد ۴۴ نفر در …