کارشناسان رشته تاسیسات ساختمانی

گروه۷ : صنعت و فن
رشته تاسیسات ساختمانی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ رضا مقصود خواه شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۰۲۴ ۰۹۱۲۶۰۵۲۳۹۴
۲ محمد بنائی شهرستان همدان ۳۸۲۴۴۰۶۵
۳۸۲۳۹۸۶۶
۰۹۱۸۳۱۶۳۷۹۵
۳ سمیرا اردکانی شهرستان همدان ۳۸۲۳۱۴۱۶ ۰۹۱۸۳۱۷۴۱۷۰
۴ محمدرضا ترکی شهرستان ملایر ۳۳۲۴۶۵۱۱ ۰۹۱۸۳۵۱۰۸۳۰
۵ شاهرخ انصافیان شهرستان همدان ۳۸۲۳۵۴۸۲
۳۸۳۷۱۰۱۸
۰۹۱۸۳۱۵۹۸۶۰
۶ حسین حیدرزاده زوارمی شهرستان همدان ۳۲۵۱۰۸۲۲ ۰۹۱۸۸۱۴۵۲۴۵
۷ قباد عبادی شهرستان رزن ۳۸۲۲۳۲۵۸ ۰۹۱۸۳۱۴۳۹۷۸
۸ حمیده ذکائی شهرستان تویسرکان ۳۴۹۳۲۴۵۶ ۰۹۱۲۵۱۱۸۲۰۴
۹ آرش مجیدی شهرستان همدان ۳۸۲۲۷۶۴۵ ۰۹۱۸۳۱۹۹۱۶۰
۱۰ آرام سلیمانی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۹۷۳۲۷
۱۱ لیلا حریری شهرستان تویسرکان ۳۴۹۲۰۴۱۶ ۰۹۱۸۳۵۱۲۵۰۴
۱۲ مرتضی سلطانی مدح شهرستان همدان ۳۸۲۵۳۷۳۶ ۰۹۱۸۳۱۳۳۴۵۱

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …