کارشناسان رشته تاسیسات ساختمانی

گروه۷ : صنعت و فن
رشته تاسیسات ساختمانی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ رضا مقصود خواه استان همدان ۳۸۲۴۳۰۲۴ ۰۹۱۲۶۰۵۲۳۹۴
۲ محمد بنائی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۴۴۰۶۵
۳۸۲۳۹۸۶۶
۰۹۱۸۳۱۶۳۷۹۵
۳ سمیرا اردکانی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۱۴۱۶ ۰۹۱۸۳۱۷۴۱۷۰
۴ محمدرضا ترکی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۴۶۵۱۱ ۰۹۱۸۳۵۱۰۸۳۰
۵ شاهرخ انصافیان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۵۴۸۲
۳۸۳۷۱۰۱۸
۰۹۱۸۳۱۵۹۸۶۰
۶ حسین حیدرزاده زوارمی شهرستانهای استان همدان ۳۲۵۱۰۸۲۲ ۰۹۱۸۸۱۴۵۲۴۵
۷ قباد عبادی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۲۳۲۵۸ ۰۹۱۸۳۱۴۳۹۷۸
۸ حمیده ذکائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۹۳۲۴۵۶ ۰۹۱۲۵۱۱۸۲۰۴
۹ آرش مجیدی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۷۶۴۵ ۰۹۱۸۳۱۹۹۱۶۰
۱۰ آرام سلیمانی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۹۷۳۲۷
۱۱ لیلا حریری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۹۲۰۴۱۶ ۰۹۱۸۳۵۱۲۵۰۴
۱۲ مرتضی سلطانی مدح شهرستان همدان ۳۸۲۵۳۷۳۶ ۰۹۱۸۳۱۳۳۴۵۱
۱۳ مسعود قدیمی شهرستان همدان ۳۸۲۷۶۲۷۰ ۰۹۱۰۷۸۵۲۵۸۸

۰۹۱۸۳۱۴۶۷۸۴

۱۴ شهرام کرمی شهرستان همدان ۳۸۳۸۹۹۴۲ ۰۹۱۲۲۱۲۲۶۷۱
۱۵ مهدی هواتیان شهرستان همدان ۳۸۲۱۹۹۳۵ ۰۹۱۸۳۱۲۸۵۹۴

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …