کارشناسان رشته تاسیسات ساختمانی – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته تاسیسات ساختمانی

گروه۷ : صنعت و فن
رشته تاسیسات ساختمانی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ رضا مقصود خواه شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۰۲۴ ۰۹۱۲۶۰۵۲۳۹۴
۲ محمد بنائی شهرستان همدان ۳۸۲۴۴۰۶۵
۳۸۲۳۹۸۶۶
۰۹۱۸۳۱۶۳۷۹۵
۳ سمیرا اردکانی شهرستان همدان ۳۸۲۳۱۴۱۶ ۰۹۱۸۳۱۷۴۱۷۰
۴ محمدرضا ترکی شهرستان ملایر ۳۳۲۴۶۵۱۱ ۰۹۱۸۳۵۱۰۸۳۰
۵ شاهرخ انصافیان شهرستان همدان ۳۸۲۳۵۴۸۲
۳۸۳۷۱۰۱۸
۰۹۱۸۳۱۵۹۸۶۰
۶ حسین حیدرزاده زوارمی شهرستان همدان ۳۲۵۱۰۸۲۲ ۰۹۱۸۸۱۴۵۲۴۵
۷ قباد عبادی شهرستان رزن ۳۸۲۲۳۲۵۸ ۰۹۱۸۳۱۴۳۹۷۸
۸ حمیده ذکائی شهرستان تویسرکان ۳۴۹۳۲۴۵۶ ۰۹۱۲۵۱۱۸۲۰۴
۹ آرش مجیدی شهرستان همدان ۳۸۲۲۷۶۴۵ ۰۹۱۸۳۱۹۹۱۶۰
۱۰ آرام سلیمانی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۹۷۳۲۷
۱۱ لیلا حریری شهرستان تویسرکان ۳۴۹۲۰۴۱۶ ۰۹۱۸۳۵۱۲۵۰۴
۱۲ مرتضی سلطانی مدح شهرستان همدان ۳۸۲۵۳۷۳۶ ۰۹۱۸۳۱۳۳۴۵۱
bigtheme