کارشناسان رشته بیمه

گروه ۴: امور مالی
رشته بیمه
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ مرتضی زهره وند شهرستان همدان ۳۸۲۱۴۸۷۸ ۰۹۱۲۵۶۱۷۴۰۵
۲ علی نقدی مصاحب شهرستان همدان _ ۰۹۱۸۳۱۸۹۹۴۷
۳ فرهاد کرم شهرستان همدان ۳۸۳۲۰۰۳۹ ۰۹۱۸۳۱۴۴۵۰۱

همچنین ببینید

کارشناسان رشته حسابداری و حسابرسی

گروه ۴: امور مالی رشته حسابداری و حسابرسی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت …