کارشناسان رشته راه و ساختمان و نقشه برداری

گروه۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
راه و ساختمان و نقشه‌برداری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ علی خداویسی سراسر کشور ۳۸۲۷۸۲۵۸ ۰۹۱۸۸۱۱۷۵۴۵
۲ رحمت اله سبحانی سراسر کشور ۳۲۶۷۷۷۹۲ ۰۹۱۸۱۱۱۴۶۴۱
۳ عبدالمجید یار احمدی سراسر کشور ۳۸۲۸۲۷۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۰۰۸۰
۴ علی شجاعی ثابت سراسر کشور بجز تهران ۳۲۶۶۷۲۸۲ ۰۹۱۸۱۱۱۱۸۶۹
۵ عبد الحمید شهباز سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۸۱۵۰۱ ۰۹۱۸۱۱۱۵۱۶۷
۶ اصغر شهبازیان سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۳۳۶۳۱ ۰۹۱۸۱۱۱۴۶۴۰
۷ عبدالرحیم سلیمانیان سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۷۱۹۲۰ ۰۹۱۸۱۱۱۲۳۱۷
۸ غلامرضا احمدی سراسر کشور بجز تهران ۳۸۳۸۱۳۱۱ ۰۹۱۸۸۱۱۳۹۳۷
۹ احمد اصلانی استان همدان ۳۲۵۱۵۴۵۷ ۰۹۱۸۱۱۱۷۲۳۶
۱۰ عسگر عبدالرحمانی سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۴۲۲۲۳ ۰۹۱۸۱۱۱۷۳۸۰
۱۱ احمد سموات سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۸۲۷۹۷ ۰۹۱۸۸۱۲۴۳۹۲
۱۲ حشمت اله زارعی سراسر کشور بجز تهران _ ۰۹۱۸۶۰۸۰۰۹۸
۰۹۱۸۸۱۲۹۱۰۲
۱۳ حسن بهرام نیا استان همدان _ ۰۹۱۸۱۱۱۴۱۹۲
۱۴ اقبال رستمی استان همدان ۳۸۲۷۸۳۹۸ ۰۹۱۸۸۱۱۴۳۱۱
۱۵ عباس مالمیر استان همدان ۲_۳۸۲۴۴۴۰۰ ۰۹۱۸۳۱۲۴۰۷۹
۱۶ موسی رسولی استان همدان ۳۸۳۵۱۵۲۰ ۰۹۱۸۱۱۱۳۹۴۱
۰۹۱۸۸۱۲۹۹۲۹
۱۷ بهروز حمیدی نژاد استان همدان ۳۸۲۶۲۹۸۲ ۰۹۱۸۸۱۸۴۵۶۲
۱۸ حمیدرضا نیک داد استان همدان ۳۸۲۱۲۱۵۱ ۰۹۱۸۸۱۲۶۹۱۳
۱۹ امیر کاوندی راهنما استان همدان ۳۸۲۸۲۶۰۴ ۰۹۱۸۱۱۱۱۶۱۴
۲۰ حسین طهرانی استان همدان ۳۳۲۲۲۸۰۵ ۰۹۱۸۳۵۱۵۸۴۹
۲۱ سید مهدی حسینیان استان همدان ۳۸۲۳۹۸۵۲ ۰۹۱۸۱۱۱۵۳۹۱
۲۲ طالب احمدوند استان همدان ۳۳۲۲۵۵۹۰ ۰۹۱۸۸۵۲۱۲۹۱
۲۳ احمد خداویسی استان همدان ۳۸۲۴۱۲۲۸ ۰۹۱۸۸۱۴۸۴۷۳
۲۴ یوسف رضا نوروزی سراسر کشور بجز تهران ۳۲۵۱۳۷۶۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۹۹۰
۲۵ محمد مسعود خانی استان همدان ۳۲۵۱۵۴۲۷ ۰۹۱۸۳۱۲۲۰۳۳
۲۶ اردوان اکبری طائمه استان همدان _ ۰۹۱۲۱۴۶۴۰۰۸
۲۷ احمد فرج پور استان همدان ۳۲۵۴۸۵۴۷ ۰۹۱۸۸۱۲۶۱۲۸
۲۸ فرشید کریمی استان همدان ۳۸۲۷۵۲۱۹ ۰۹۱۸۳۱۳۴۵۴۲
۲۹ یداله شاوردی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۸۲۱۸ ۰۹۱۸۱۱۱۶۳۲۲
۳۰ علیرضا دزفولیان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۴۶۴۱۴ ۰۹۱۸۸۱۱۸۴۴۷
۳۱ محسن شاه محمدی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۸۱۲۲۱ ۰۹۱۸۱۱۱۳۵۶۶
۳۲ حسین صمدیان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۳۲۶۸ ۰۹۱۸۸۱۳۰۷۳۱
۳۳ محمد جواد جعفری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۲۹۲۱۲
۳۸۲۲۹۵۹۹
۰۹۱۸۱۱۱۱۵۲۰
۳۴ غلامحسین تقوی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۳۱۶۵۷ ۰۹۱۸۸۵۱۰۲۵۲
۳۵ غلامرضا کرمی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۲۶۰۶۱ ۰۹۱۸۸۵۱۴۸۲۰
۳۶ سعید کاظمی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۱۳۳۰۱ ۰۹۱۸۸۵۱۱۲۸۲
۳۷ سیده معصومه حسینی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان  _ ۰۹۱۸۸۵۲۳۸۰۸
۳۸ نادر ذالنوری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۵۱۳۱
۳۳۲۳۵۲۶۳
۰۹۱۲۶۶۱۵۹۴۷
۳۹ سید سعدی وفائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۷۶۱۳ ۰۹۱۸۸۵۰۲۴۲۰
۴۰ عباداله سلگی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۱۰۱۷ ۰۹۱۸۸۵۲۹۳۴۸
۴۱ بابک صاحب اختیاری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان _ ۰۹۱۸۳۱۳۹۶۲۷
۴۲ جواد رجبی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۱۰۲۷۹ ۰۹۱۸۳۵۱۰۸۵۳
۴۳ حسن مومنی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان _ ۰۹۱۲۱۱۵۵۵۵۷
۴۴ بهمن احمدی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۶۰۷۰ ۰۹۱۸۱۱۱۲۰۶۰
۴۵ وحید یونسی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۸۵۱۰۴ ۰۹۱۲۲۵۰۵۱۰۰
۴۶ علیرضا آهوخش شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۲۸۰۳ ۰۹۱۸۳۱۱۰۶۴۱
۴۷ داریوش حمزه‌جو شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۶۹۱۳۰ ۰۹۱۸۳۱۴۴۱۰۸
۴۸ حسین جلالیان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۰۳۲۲
۳۸۲۲۷۴۶۳
۰۹۱۲۸۹۵۷۹۷۶
۴۹ محمدرضا مرادی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۱۰۷۷۸
۵۰ محمد مهدی مظهری آوا شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۸۵۲۱۷
۳۸۲۶۹۳۰۰
۰۹۱۸۳۱۴۳۸۲۳
۵۱ مرتضی فرجی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۱۲۳۸۴ ۰۹۱۸۷۰۳۱۳۹۹
۰۹۱۸۸۱۱۱۳۲۹
۵۲ سعید یاسینیان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۹۵۰۸ ۰۹۱۸۱۱۱۶۵۰۳
۵۳ نبی اله بهرامی جو شهرستان کبودرآهنگ ۳۲۵۴۴۲۰۹ ۰۹۱۲۳۶۱۱۸۸۵
۵۴ فرشاد فرهادی شهرستانهای استان همدان _ ۰۹۱۸۱۱۱۷۸۷۰
۵۵ علی اصغر علی قارداشی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۹۴۳۳۳۸ ۰۹۱۸۸۵۲۱۴۵۸
۵۶ عرفان عباسیان شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۵۱۵۴۳۹ ۰۹۱۸۳۱۱۱۳۶۰
۵۷ علی رحیمی فر شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۷۶۲۳۱ ۰۹۱۸۱۱۱۵۰۰۹
۵۸ امیر حسین صابران شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۵۳۵۸۶ ۰۹۱۸۱۱۱۱۲۰۹
۵۹ تورج سرخوش شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۱۰۴۰۰
۳۸۲۷۱۷۹۷
۰۹۱۸۳۱۱۴۴۵۴
۶۰ علی رستگاری شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۵۲۱۹۰
۳۸۲۵۶۹۸۷
۰۹۱۸۸۱۲۱۹۴۰
۶۱ امید عبدالمالکی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۹۴۸۸۴۰ ۰۹۱۸۳۱۶۷۹۱۴
۶۲ علیرضا معصومی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۲۸۲۰۲
۳۸۲۱۰۲۵۷
۰۹۱۸۸۱۱۷۰۵۳
۶۳ امیر حسین صفوی شهرستانهای استان همدان _ ۰۹۱۸۸۱۴۹۰۱۳
۶۴ محمد سخائیان شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان _ ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۰۳
۶۵ مجید فرزانه شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان _ ۰۹۱۸۸۵۲۴۲۸۲
۶۶ رحمان کولیوند شهرستان تویسرکان ۳۴۹۲۶۷۸۴ ۰۹۱۸۳۱۳۴۸۰۰
۶۷ علیرضا انتظام شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۵۲۲۴۷۷۷ ۰۹۱۸۸۱۷۳۱۵۱
۶۸ مسعود ایزدی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۳۵۶۵۰ ۰۹۱۸۳۱۴۶۶۴۱
۶۹ حمید سوری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان _ ۰۹۱۸۸۱۱۰۶۹۸
۷۰ محمد خدائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۷۱۸۷۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۶۷۷
۷۱ مسعود کرمی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۸۱۰۰۰ ۰۹۱۸۸۱۱۰۶۶۵
۷۲ داریوش زنداکبری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۵۷۴۴۹ ۰۹۱۸۸۱۱۲۷۱۱
۷۳ مهدی مسنوفی خجسته شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۶۶۶۹۱
۳۸۲۳۳۹۴۸
۰۹۱۸۳۱۵۰۱۸۹
۷۴ رسول ابراهیم خانی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۶۷۷۶۲۱ ۰۹۱۸۸۱۳۰۷۷۸
۷۵ حسین کیانی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۷۹۴۰ ۰۹۱۶۱۶۲۲۸۳۸
۷۶ سید احمد آبرومندی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۱۵۱۸۷ ۰۹۱۸۸۱۱۰۰۸۴
۷۷ سید حسن حسینی قانع شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۶۸۰۸۸ ۰۹۱۸۸۱۱۷۸۶۹
۷۸ ولی شیخعلی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۸۰۱۱۹ ۰۹۱۲۳۷۱۹۲۹۰
۷۹ سمیه صالح شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۷۹۴۰ ۰۹۱۸۳۵۱۸۷۵۴
۸۰ علی شکوری منفرد شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۷۳۲۲۰ ۰۹۱۸۸۱۲۷۷۱۴
۸۱ غلامرضا سوری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۴۲۶۶۴ ۰۹۱۸۳۵۲۰۵۳۶
۸۲ محمد روستائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان _ ۰۹۱۸۸۵۱۲۱۴۳
۸۳ سعید امیری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۵۲۰۲۷۶ ۰۹۱۸۱۱۱۳۲۱۶
۸۴ امیرحسین برومندنیا شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۵۲۴۶ ۰۹۱۸۳۱۳۷۴۵۸
۸۵ اکبر دارائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۳۸۴۸۰ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۶۵
۸۶ علیرضا صواغ شهرستان اسدآباد ۳۸۳۱۱۴۰۲۴ ۰۹۱۸۳۱۹۴۸۷۹
۸۷ سید امیرحسن صفوی شهرستان همدان ۳۸۲۵۳۴۳۶ ۰۹۱۸۲۲۰۸۴۳۰
۸۸ ژیلا روحانی شهرستان رزن ۳۲۵۱۰۶۰۵ ۰۹۱۸۳۱۱۲۵۳۱
۸۹ بهرام قیریان شهرستان همدان ۳۸۲۳۲۲۳۴ ۰۹۱۸۱۱۱۴۶۴۹
۹۰ مهدی عطائی شهرستان نهاوند ۳۸۲۳۰۰۵۴ ۰۹۱۸۳۵۲۳۰۳۷
۹۱ علی اصغر مظاهری شهرستان همدان ۳۴۲۶۵۶۶۲ ۰۹۱۸۸۱۳۸۲۰۸
۹۲ شهرام احمدی شهرستان ملایر ۳۸۳۹۴۱۳۷ ۰۹۱۸۳۱۳۷۹۶۲
۹۳ حمید کاوسی شهرستان بهار ۰۹۱۸۸۵۱۱۰۲۴
۹۴ غلامرضا ابراهیمی شهرستان همدان ۳۸۲۴۲۵۲۶ ۰۹۱۸۸۱۱۲۸۴۴
۹۵ مهدی راغب شهرستان اسدآباد ۳۸۲۱۴۲۱۸ ۰۹۱۸۱۱۱۶۴۸۱
۹۶ محمدمهدی خاکپور شهرستان همدان ۰۹۱۸۸۱۲۵۸۱۱
۹۷ مسعود شفیع شهرستان نهاوند ۰۹۱۸۸۵۱۱۵۲۸
۹۸ مصطفی حمیدی نامدار شهرستان همدان ۳۸۲۱۷۶۷۸ ۰۹۱۸۸۱۴۹۴۲۵
۹۹ علی مرادیان لطفی شهرستان ملایر ۳۸۲۴۰۶۸۰ ۰۹۱۸۸۱۱۰۳۲۷
۱۰۰ علی فرجی پاک شهرستان همدان ۳۸۲۳۴۶۳۵

۳۸۲۳۴۰۳۰

۰۹۱۸۸۱۱۷۰۲۷
۱۰۱ محمود مشایخی شهرستانهای استان همدان و مرکز ۳۸۲۶۸۱۰۹ ۰۹۱۸۳۶۱۱۰۵۷

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان و نقشه برداری

انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان در مورخه ۹۴/۷/۹ با تعداد ۵۲ نفر در دو …