کارشناسان رشته راه و ساختمان و نقشه برداری

گروه۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
راه و ساختمان و نقشه‌برداری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ علی خداویسی استان همدان ۳۸۲۷۸۲۵۸ ۰۹۱۸۸۱۱۷۵۴۵
۲ رحمت اله سبحانی استان همدان ۳۲۶۷۷۷۹۲ ۰۹۱۸۱۱۱۴۶۴۱
۳ عبدالمجید یار احمدی استان همدان ۳۸۲۸۲۷۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۰۰۸۰
۴ علی شجاعی ثابت استان همدان ۳۲۶۶۷۲۸۲ ۰۹۱۸۱۱۱۱۸۶۹
۵ عبد الحمید شهباز استان همدان ۳۸۲۸۱۵۰۱ ۰۹۱۸۱۱۱۵۱۶۷
۶ اصغر شهبازیان استان همدان ۳۸۲۳۳۶۳۱ ۰۹۱۸۱۱۱۴۶۴۰
۷ عبدالرحیم سلیمانیان شهرستان همدان ۳۸۲۷۱۹۲۰ ۰۹۱۸۱۱۱۲۳۱۷
۸ غلامرضا احمدی شهرستان همدان ۳۸۳۸۱۳۱۱ ۰۹۱۸۸۱۱۳۹۳۷
۹ احمد اصلانی استان همدان ۳۲۵۱۵۴۵۷ ۰۹۱۸۱۱۱۷۲۳۶
۱۰ عسگر عبدالرحمانی استان همدان ۳۸۲۴۲۲۲۳ ۰۹۱۸۱۱۱۷۳۸۰
۱۱ احمد سموات شهرستان همدان ۳۸۲۸۲۷۹۷ ۰۹۱۸۸۱۲۴۳۹۲
۱۲ حشمت اله زارعی استان همدان _ ۰۹۱۸۶۰۸۰۰۹۸
۰۹۱۸۸۱۲۹۱۰۲
۱۳ حسن بهرام نیا استان همدان _ ۰۹۱۸۱۱۱۴۱۹۲
۱۴ اقبال رستمی استان همدان ۳۸۲۷۸۳۹۸ ۰۹۱۸۸۱۱۴۳۱۱
۱۵ عباس مالمیر استان همدان ۲_۳۸۲۴۴۴۰۰ ۰۹۱۸۳۱۲۴۰۷۹
۱۶ موسی رسولی استان همدان ۳۸۳۵۱۵۲۰ ۰۹۱۸۱۱۱۳۹۴۱
۰۹۱۸۸۱۲۹۹۲۹
۱۷ بهروز حمیدی نژاد شهرستان همدان ۳۸۲۶۲۹۸۲ ۰۹۱۸۸۱۸۴۵۶۲
۱۸ حمیدرضا نیک داد شهرستان همدان ۳۸۲۱۲۱۵۱ ۰۹۱۸۸۱۲۶۹۱۳
۱۹ امیر کاوندی راهنما شهرستان همدان ۳۸۲۸۲۶۰۴ ۰۹۱۸۱۱۱۱۶۱۴
۲۰ حسین طهرانی شهرستان نهاوند ۳۳۲۲۲۸۰۵ ۰۹۱۸۳۵۱۵۸۴۹
۲۱ سید مهدی حسینیان شهرستان همدان ۳۸۲۳۹۸۵۲ ۰۹۱۸۱۱۱۵۳۹۱
۲۲ طالب احمدوند شهرستان نهاوند ۳۳۲۲۵۵۹۰ ۰۹۱۸۸۵۲۱۲۹۱
۲۳ احمد خداویسی شهرستان همدان ۳۸۲۴۱۲۲۸ ۰۹۱۸۸۱۴۸۴۷۳
۲۴ یوسف رضا نوروزی استان همدان ۳۲۵۱۳۷۶۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۹۹۰
۲۵ محمد مسعود خانی شهرستان همدان ۳۲۵۱۵۴۲۷ ۰۹۱۸۳۱۲۲۰۳۳
۲۶ اردوان اکبری طائمه شهرستان ملایر _ ۰۹۱۲۱۴۶۴۰۰۸
۲۷ احمد فرج پور شهرستان بهار ۳۲۵۴۸۵۴۷ ۰۹۱۸۸۱۲۶۱۲۸
۲۸ فرشید کریمی شهرستان همدان ۳۸۲۷۵۲۱۹ ۰۹۱۸۳۱۳۴۵۴۲
۲۹ یداله شاوردی شهرستان همدان ۳۸۲۳۸۲۱۸ ۰۹۱۸۱۱۱۶۳۲۲
۳۰ علیرضا دزفولیان شهرستان همدان ۳۸۲۴۶۴۱۴ ۰۹۱۸۸۱۱۸۴۴۷
۳۱ محسن شاه محمدی شهرستان همدان ۳۸۲۸۱۲۲۱ ۰۹۱۸۱۱۱۳۵۶۶
۳۲ حسین صمدیان شهرستان همدان ۳۸۲۲۳۲۶۸ ۰۹۱۸۸۱۳۰۷۳۱
۳۳ محمد جواد جعفری شهرستان بهار ۳۸۲۲۹۲۱۲
۳۸۲۲۹۵۹۹
۰۹۱۸۱۱۱۱۵۲۰
۳۴ غلامحسین تقوی شهرستان ملایر ۳۲۲۳۱۶۵۷ ۰۹۱۸۸۵۱۰۲۵۲
۳۵ غلامرضا کرمی شهرستان ملایر ۳۲۲۲۶۰۶۱ ۰۹۱۸۸۵۱۴۸۲۰
۳۶ سعید کاظمی شهرستان ملایر ۳۲۲۱۳۳۰۱ ۰۹۱۸۸۵۱۱۲۸۲
۳۷ سیده معصومه حسینی شهرستان ملایر  _ ۰۹۱۸۸۵۲۳۸۰۸
۳۸ نادر ذالنوری شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۵۱۳۱
۳۳۲۳۵۲۶۳
۰۹۱۲۶۶۱۵۹۴۷
۳۹ سید سعدی خزائی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۷۶۱۳ ۰۹۱۸۸۵۰۲۴۲۰
۴۰ عباداله سلگی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۱۰۱۷ ۰۹۱۸۸۵۲۹۳۴۸
۴۱ بابک صاحب اختیاری شهرستان اسدآباد _ ۰۹۱۸۳۱۳۹۶۲۷
۴۲ جواد رجبی شهرستان ملایر ۳۲۲۱۰۲۷۹ ۰۹۱۸۳۵۱۰۸۵۳
۴۳ حسن مومنی شهرستان ملایر _ ۰۹۱۲۱۱۵۵۵۵۷
۴۴ بهمن احمدی شهرستان همدان ۳۸۲۲۶۰۷۰ ۰۹۱۸۱۱۱۲۰۶۰
۴۵ وحید یونسی شهرستان همدان ۳۸۳۸۵۱۰۴ ۰۹۱۲۲۵۰۵۱۰۰
۴۶ علیرضا آهوخش شهرستان همدان ۳۸۲۲۲۸۰۳ ۰۹۱۸۳۱۱۰۶۴۱
۴۷ داریوش حمزه‌جو شهرستان همدان ۳۸۲۶۹۱۳۰ ۰۹۱۸۳۱۴۴۱۰۸
۴۸ حسین جلالیان شهرستان همدان ۳۸۲۳۰۳۲۲
۳۸۲۲۷۴۶۳
۰۹۱۲۸۹۵۷۹۷۶
۴۹ محمدرضا مرادی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۱۰۷۷۸
۵۰ محمد مهدی مظهری آوا شهرستان همدان ۳۸۳۸۵۲۱۷
۳۸۲۶۹۳۰۰
۰۹۱۸۳۱۴۳۸۲۳
۵۱ مرتضی فرجی شهرستان رزن ۳۸۲۱۲۳۸۴ ۰۹۱۸۷۰۳۱۳۹۹
۰۹۱۸۸۱۱۱۳۲۹
۵۲ سعید یاسینیان شهرستان همدان ۳۸۲۲۹۵۰۸ ۰۹۱۸۱۱۱۶۵۰۳
۵۳ نبی اله بهرامی جو شهرستان کبودرآهنگ ۳۲۵۴۴۲۰۹ ۰۹۱۲۳۶۱۱۸۸۵
۵۴ فرشاد فرهادی شهرستان همدان _ ۰۹۱۸۱۱۱۷۸۷۰
۵۵ علی اصغر علی قارداشی شهرستان تویسرکان ۳۴۹۴۳۳۳۸ ۰۹۱۸۸۵۲۱۴۵۸
۵۶ عرفان عباسیان شهرستان کبودرآهنگ ۳۲۵۱۵۴۳۹ ۰۹۱۸۳۱۱۱۳۶۰
۵۷ علی رحیمی فر شهرستان همدان ۳۸۲۷۶۲۳۱ ۰۹۱۸۱۱۱۵۰۰۹
۵۸ امیر حسین صابران شهرستان رزن ۳۸۲۵۳۵۸۶ ۰۹۱۸۱۱۱۱۲۰۹
۵۹ تورج سرخوش شهرستان کبودرآهنگ ۳۸۲۱۰۴۰۰
۳۸۲۷۱۷۹۷
۰۹۱۸۳۱۱۴۴۵۴
۶۰ علی رستگاری شهرستان همدان ۳۸۲۵۲۱۹۰
۳۸۲۵۶۹۸۷
۰۹۱۸۸۱۲۱۹۴۰
۶۱ امید عبدالمالکی شهرستان تویسرکان ۳۴۹۴۸۸۴۰ ۰۹۱۸۳۱۶۷۹۱۴
۶۲ علیرضا معصومی شهرستان بهار ۳۸۲۲۸۲۰۲
۳۸۲۱۰۲۵۷
۰۹۱۸۸۱۱۷۰۵۳
۶۳ امیر حسین صفوی شهرستان همدان _ ۰۹۱۸۲۲۰۸۴۳۰
۶۴ محمد سخائیان شهرستان تویسرکان _ ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۰۳
۶۵ مجید فرزانه شهرستان تویسرکان _ ۰۹۱۸۸۵۲۴۲۸۲
۶۶ رحمان کولیوند شهرستان تویسرکان ۳۴۹۲۶۷۸۴ ۰۹۱۸۳۱۳۴۸۰۰
۶۷ علیرضا انتظام شهرستان کبودرآهنگ ۳۵۲۲۴۷۷۷ ۰۹۱۸۸۱۷۳۱۵۱
۶۸ مسعود ایزدی شهرستان رزن ۳۸۲۳۵۶۵۰ ۰۹۱۸۳۱۴۶۶۴۱
۶۹ حمید سوری شهرستان نهاوند _ ۰۹۱۸۸۱۱۰۶۹۸
۷۰ محمد خدائی شهرستان ملایر ۳۸۲۷۱۸۷۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۶۷۷
۷۱ مسعود کرمی شهرستان همدان ۳۸۳۸۱۰۰۰ ۰۹۱۸۸۱۱۰۶۶۵
۷۲ داریوش زنداکبری شهرستان رزن ۳۸۲۵۷۴۴۹ ۰۹۱۸۸۱۱۲۷۱۱
۷۳ مهدی مسنوفی خجسته شهرستان رزن ۳۸۲۶۶۶۹۱
۳۸۲۳۳۹۴۸
۰۹۱۸۳۱۵۰۱۸۹
۷۴ رسول ابراهیم خانی شهرستان کبودرآهنگ ۳۲۶۷۷۶۲۱ ۰۹۱۸۸۱۳۰۷۷۸
۷۵ حسین کیانی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۷۹۴۰ ۰۹۱۶۱۶۲۲۸۳۸
۷۶ سید احمد آبرومندی شهرستان بهار ۳۸۲۱۵۱۸۷ ۰۹۱۸۸۱۱۰۰۸۴
۷۷ سید حسن حسینی قانع شهرستان همدان ۳۸۲۶۸۰۸۸ ۰۹۱۸۸۱۱۷۸۶۹
۷۸ ولی شیخعلی شهرستان ملایر ۳۲۲۸۰۱۱۹ ۰۹۱۲۳۷۱۹۲۹۰
۷۹ سمیه صالح شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۷۹۴۰ ۰۹۱۸۳۵۱۸۷۵۴
۸۰ علی شکوری منفرد شهرستان اسدآباد ۳۸۲۷۳۲۲۰ ۰۹۱۸۸۱۲۷۷۱۴
۸۱ غلامرضا سوری شهرستان نهاوند ۳۳۲۴۲۶۶۴ ۰۹۱۸۳۵۲۰۵۳۶
۸۲ محمد روستائی شهرستان ملایر _ ۰۹۱۸۸۵۱۲۱۴۳
۸۳ سعید امیری شهرستان بهار ۳۲۵۲۰۲۷۶ ۰۹۱۸۱۱۱۳۲۱۶
۸۴ امیرحسین برومندنیا شهرستان همدان ۳۸۲۲۵۲۴۶ ۰۹۱۸۳۱۳۷۴۵۸
۸۵ اکبر دارائی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۸۴۸۰ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۶۵
۸۶ علیرضا صواغ شهرستان اسدآباد ۳۸۳۱۱۴۰۲۴ ۰۹۱۸۳۱۹۴۸۷۹
۸۷ سید امیرحسن صفوی شهرستان همدان ۳۸۲۵۳۴۳۶ ۰۹۱۸۸۱۲۱۵۰۷
۸۸ ژیلا روحانی شهرستان رزن ۳۲۵۱۰۶۰۵ ۰۹۱۸۳۱۱۲۵۳۱
۸۹ بهرام قیریان شهرستان همدان ۳۸۲۳۲۲۳۴ ۰۹۱۸۱۱۱۴۶۴۹
۹۰ مهدی عطائی شهرستان نهاوند ۳۸۲۳۰۰۵۴ ۰۹۱۸۳۵۲۳۰۳۷
۹۱ علی اصغر مظاهری شهرستان همدان ۳۴۲۶۵۶۶۲ ۰۹۱۸۸۱۳۸۲۰۸
۹۲ شهرام احمدی شهرستان ملایر ۳۸۳۹۴۱۳۷ ۰۹۱۸۳۱۳۷۹۶۲
۹۳ حمید کاوسی شهرستان بهار ۰۹۱۸۸۵۱۱۰۲۴
۹۴ غلامرضا ابراهیمی شهرستان همدان ۳۸۲۴۲۵۲۶ ۰۹۱۸۸۱۱۲۸۴۴
۹۵ مهدی راغب شهرستان اسدآباد ۳۸۲۱۴۲۱۸ ۰۹۱۸۱۱۱۶۴۸۱

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان و نقشه برداری

انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان در مورخه ۹۴/۷/۹ با تعداد ۵۲ نفر در دو …