کارشناسان رشته حسابداری و حسابرسی

گروه ۴: امور مالی
رشته حسابداری و حسابرسی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ حمیدرضا المعی استان همدان ۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۱۱۱۷۳۷۴
۲ غلامحسین ملائی استان همدان ۳۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۸۱۲۴۴۰۲
۳ ایوب رسولی استان همدان ۳۸۲۳۸۷۰۲ ۰۹۱۸۳۷۲۳۷۹۱
۴ محمدرضا مقصودی استان همدان ۳۲۵۱۵۷۷۳ ۰۹۱۸۳۱۳۹۲۷۶
۵ محمودرضا کریمی شهیر استان همدان ۳۲۵۱۳۵۶۱ ۰۹۱۸۳۱۵۶۲۴۱
۶ علی هاشم کریمی شهرستان اسدآباد ۳۸۲۷۸۳۹۸ ۰۹۱۸۸۱۲۷۹۷۷
۷ هوشنگ حیدریان شهرستان همدان ۳۸۲۷۲۱۳۷ ۰۹۱۸۸۱۱۵۲۰۲
۸ علی مهدوی‌ خو شهرستان همدان ۳۸۲۷۱۷۹۹ ۰۹۱۸۳۱۸۲۴۴۳
۹ محمدرضا کریمی پویا شهرستان همدان ۳۸۲۴۸۵۱۲ ۰۹۱۸۸۱۲۶۴۸۹
۱۰ حمیدرضا بیک زاده شهرستان همدان ۳۸۲۳۵۹۴۸ ۰۹۱۲۲۸۸۳۴۳۱
۱۱ محمد حسین پاکساز شهرستان همدان ۳۸۲۲۷۷۸۷ ۰۹۱۸۸۱۱۷۷۱۲
۱۲ حاج آقا سلیمانی شهرستان همدان ۳۸۲۲۲۵۴۱ ۰۹۱۸۳۱۳۶۷۱۹
۱۳ مرتضی قاسمی شهرستان همدان ۳۸۲۶۹۵۲۷ ۰۹۱۸۸۱۱۱۱۰۵
۱۴ امیرعلی نایبی شهرستان همدان ۳۸۲۳۹۲۰۵ ۰۹۱۸۸۱۱۲۴۴۰
۱۵ حمیدرضا قادری شهرستان همدان ۳۸۲۶۳۵۷۳ ۰۹۱۸۸۱۲۳۱۵۸
۱۶ سعید عبداله زاده شهرستان همدان ۳۸۲۴۰۵۹۵ ۰۹۱۲۱۴۷۱۷۲۸
۱۷ بیت اله عبدی شهرستان بهار ۳۴۲۴۵۸۵۰ ۰۹۱۸۳۱۷۶۷۳۳
۱۸ حمید باختری شهرستان همدان ۳۸۲۳۹۹۹۵ ۰۹۱۸۸۱۲۵۱۷۷
۱۹ علی اصغر داودی کسبی شهرستان ملایر ۳۲۲۱۷۶۶۲ ۰۹۱۸۸۵۲۰۱۶۷
۲۰ محمد عیسی خزائی شهرستان ملایر ۳۳۳۵۰۳۷۷
۳۳۳۳۰۶۵۳
۰۹۱۸۳۵۲۹۵۲۱
۰۹۱۸۷۵۱۶۷۴۱
۲۱ علی ملیحی شهرستان همدان ۳۸۲۸۳۲۶۶ ۰۹۱۸۸۱۲۶۹۳۸
۲۲ مجید ریخته گر شهرستان همدان ۳۸۲۳۱۴۲۱ ۰۹۱۸۳۱۳۶۹۹۲
۲۳ محمد خدارحمی شهرستان همدان ۳۸۲۳۵۸۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۸۰۹۶
۲۴ افراسیاب صالحی شهرستان همدان ۸۸۲۸۷۴۳۲_۰۲۱ ۰۹۱۲۸۲۰۰۴۱۳
۲۵ حسن پیمانی شهرستان همدان ۳۸۲۷۱۱۴۰ ۰۹۱۸۳۱۹۸۴۹۵
۲۶ جمشید صالحی شهرستان رزن ۲۲۹۷۳۴۲۷_۰۲۱ ۰۹۱۹۱۵۹۴۹۲۶
۲۷ مهرداد خزائی شهرستان بهار ۳۴۲۸۳۲۱۵ ۰۹۱۸۳۱۲۷۱۷۹
۲۸ رسول قیاسوند حاجی آبادی شهرستان اسدآباد ۳۲۵۴۴۵۰۰ ۰۹۱۸۳۱۹۶۷۰۹
۲۹ مهدی نیکزادی شهرستان تویسرکان ۳۸۳۷۱۵۳۰ ۰۹۱۲۰۲۵۹۰۱۱
۰۹۳۵۴۸۱۲۱۴۲
۳۰ جواد ذوالفقاری تابش شهرستان همدان ۳۸۲۴۹۹۶۹ ۰۹۱۸۶۰۸۲۰۷۲

همچنین ببینید

کارشناسان رشته بیمه

گروه ۴: امور مالی رشته بیمه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت …