کارشناسان رشته حسابداری و حسابرسی

گروه ۴: امور مالی
رشته حسابداری و حسابرسی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ حمیدرضا المعی سراسر کشور بجز تهران ۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۱۱۱۷۳۷۴
۲ غلامحسین ملائی استان همدان ۳۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۸۱۲۴۴۰۲
۳ ایوب رسولی استان همدان ۳۸۲۳۸۷۰۲ ۰۹۱۸۳۷۲۳۷۹۱
۴ محمدرضا مقصودی استان همدان ۳۲۵۱۵۷۷۳ ۰۹۱۸۳۱۳۹۲۷۶
۵ محمودرضا کریمی شهیر استان همدان ۳۲۵۱۳۵۶۱ ۰۹۱۸۳۱۵۶۲۴۱
۶ علی هاشم کریمی استان همدان ۳۸۲۷۸۳۹۸ ۰۹۱۸۸۱۲۷۹۷۷
۷ هوشنگ حیدریان استان همدان ۳۸۲۷۲۱۳۷ ۰۹۱۸۸۱۱۵۲۰۲
۸ علی مهدوی‌ خو استان همدان ۳۸۲۷۱۷۹۹ ۰۹۱۸۳۱۸۲۴۴۳
۹ محمدرضا کریمی پویا استان همدان ۳۸۲۴۸۵۱۲ ۰۹۱۸۸۱۲۶۴۸۹
۱۰ حمیدرضا بیک زاده استان همدان ۳۸۲۳۵۹۴۸ ۰۹۱۲۲۸۸۳۴۳۱
۱۱ محمد حسین پاکساز شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۷۷۸۷ ۰۹۱۸۸۱۱۷۷۱۲
۱۲ حاج آقا سلیمانی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۲۵۴۱ ۰۹۱۸۳۱۳۶۷۱۹
۱۳ مرتضی قاسمی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۲۲۸۲ ۰۹۱۸۶۷۵۰۰۲۶
۱۴ امیرعلی نایبی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۹۲۰۵ ۰۹۱۸۸۱۱۲۴۴۰
۱۵ جمال کوهیان شهرستان همدان ۳۸۲۲۰۸۸۳ ۰۹۱۸۳۱۵۵۰۱۰
۱۶ سعید عبداله زاده شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۴۰۵۹۵ ۰۹۱۲۱۴۷۱۷۲۸
۱۷ بیت اله عبدی شهرستانهای استان همدان ۳۴۲۴۵۸۵۰ ۰۹۱۸۳۱۷۶۷۳۳
۱۸ حمید باختری شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۹۹۹۵ ۰۹۱۸۸۱۲۵۱۷۷
۱۹ علی اصغر داودی کسبی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۱۷۶۶۲ ۰۹۱۸۸۵۲۰۱۶۷
۲۰ محمد عیسی خزائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۳۵۰۳۷۷
۳۳۳۳۰۶۵۳
۰۹۱۸۳۵۲۹۵۲۱
۰۹۱۸۷۵۱۶۷۴۱
۲۱ علی ملیحی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۸۳۲۶۶ ۰۹۱۸۸۱۲۶۹۳۸
۲۲ مجید ریخته گر شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۱۴۲۱ ۰۹۱۸۳۱۳۶۹۹۲
۲۳ محمد خدارحمی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۳۵۸۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۸۰۹۶
۲۴ افراسیاب صالحی شهرستانهای استان همدان ۸۸۲۸۷۴۳۲_۰۲۱ ۰۹۱۲۸۲۰۰۴۱۳
۲۵ حسن پیمانی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۷۱۱۴۰ ۰۹۱۸۳۱۹۸۴۹۵
۲۶ جمشید صالحی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۲۲۹۷۳۴۲۷_۰۲۱ ۰۹۱۹۱۵۹۴۹۲۶
۲۷ مهرداد خزائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۲۸۳۲۱۵ ۰۹۱۸۳۱۲۷۱۷۹
۲۸ رسول قیاسوند حاجی آبادی شهرستان اسدآباد ۳۲۵۴۴۵۰۰ ۰۹۱۸۳۱۹۶۷۰۹
۲۹ مهدی نیکزادی شهرستان تویسرکان ۳۸۳۷۱۵۳۰ ۰۹۱۲۰۲۵۹۰۱۱
۰۹۳۵۴۸۱۲۱۴۲
۳۰ جواد ذوالفقاری تابش شهرستان همدان ۳۸۲۴۹۹۶۹ ۰۹۱۸۶۰۸۲۰۷۲
۳۱ سید قاسم سیاوشی شهرستان ملایر ۳۲۲۹۶۰۹۱

۳۳۳۴۱۹۴۶

۰۹۱۸۳۵۱۳۱۱۰

همچنین ببینید

کارشناسان رشته بیمه

گروه ۴: امور مالی رشته بیمه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت …