کارشناسان رشته تعیین نفقه

گروه۴: امور مالی
رشته تعیین نفقه
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمد حسین سعیدی استان همدان ۳۲۵۲۵۸۸۲ ۰۹۱۸۱۱۱۶۸۷۴
۲ عباس حسین پور استان همدان ۳۸۲۲۹۶۰۸ ۰۹۱۸۱۱۱۷۰۷۷
۳ مهرداد سلیمانی استان همدان ۳۸۲۶۷۹۲۰ ۰۹۱۸۱۱۱۳۶۳۰
۴ شهلا عبدالهی مهربان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۶۵۸۳۳ ۰۹۱۸۳۱۳۵۱۴۵
۵ مجید قاسمی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۹۷۷۶۳
۶ محسن مریانجی شهرستانهای استان همدان ۳۲۵۲۳۲۴۵ ۰۹۱۸۸۱۴۵۸۷۲
۷ مهران شریفی راد شهرستانهای استان همدان ۳۲۵۱۵۳۰۳ ۰۹۱۸۳۱۷۰۳۲۷
۸ علی اله زارعی شهرستانهای استان همدان _ ۰۹۱۸۸۱۲۴۳۷۳
۹ مرضیه هادئی شهرستان همدان ۳۴۵۰۰۲۵۱ ۰۹۱۸۸۱۷۰۵۷۰
۱۰ سیده زهرا حسینی طریق شهرستان همدان ۳۸۲۷۹۹۵۱ ۰۹۱۸۸۱۵۸۸۲۷
۱۱ سید نادر عقیلیان شهرستان همدان ۳۲۵۳۰۸۱۱ ۰۹۱۸۸۱۳۱۳۰۹
۱۲ نقی فلاح شهرستان اسدآباد ۳۳۱۳۴۶۵۳ ۰۹۱۸۸۱۲۰۴۷۸
۱۳ سیاوش رهبر شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۶۱۲ ۰۹۱۲۴۷۷۰۲۲۵
۱۴ اعظم رضائی مژگان شهرستان ملایر ۳۴۲۸۵۱۸۵ ۰۹۱۸۶۷۵۱۲۰۵
۱۵ علیرضا شاکری شهرستان همدان ۳۸۲۷۱۵۵۲ ۰۹۱۸۴۰۶۱۸۲۵

همچنین ببینید

کارشناسان رشته بیمه

گروه ۴: امور مالی رشته بیمه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت …