کارشناسان رشته امور بازرگانی

گروه۴: امور مالی
رشته امور بازرگانی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ احد سحری استان همدان ۳۸۲۴۲۹۷۷ ۰۹۱۸۳۱۵۶۹۱۰
۲ محمد ابراهیم مرادی استان همدان ۳۲۲۲۸۱۸۴ ۰۹۱۸۳۵۲۶۹۱۲

 

همچنین ببینید

کارشناسان رشته بیمه

گروه ۴: امور مالی رشته بیمه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت …