کارشناسان رشته امور بازرگانی

گروه۴: امور مالی
رشته امور بازرگانی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ احد سحری شهرستان همدان ۳۸۲۴۲۹۷۷ ۰۹۱۸۳۱۵۶۹۱۰
۲ محمد ابراهیم مرادی استان همدان ۳۲۲۲۸۱۸۴ ۰۹۱۸۳۵۲۶۹۱۲

 

bigtheme