کارشناسان رشته مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن

گروه ۳ : امور پزشکی و غذائی
رشته: مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمد حسین فرهادیان شهرستان همدان ۳۸۲۲۶۰۴۹ ۰۹۱۸۸۱۷۹۶۳۳
۲ مهدی پورحسینی شهرستان همدان ۳۸۲۲۵۲۵۱ ۰۹۱۸۸۱۲۸۶۲۳
۳ حجت اله کمکی شهرستان همدان ۳۸۲۴۴۱۹۰ ۰۹۱۸۳۱۴۴۲۰۲