کارشناسان رشته مهندسی آب – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته مهندسی آب

 

گروه ۱ :معادن و منابع
رشته مهندسی آب
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمد جواد ضیافتی استان همدان ۳۸۲۷۲۵۲۹ ۰۹۱۲۳۲۵۶۶۷۳
۲ سید اسماعیل موسوی شهرستان بهار ۳۸۲۶۵۷۶۷ ۰۹۱۸۸۱۱۱۶۴۹
۳ محمد نیکخواه شهرستان همدان ۳۸۲۳۶۲۰۰ ۰۹۱۸۳۱۲۸۹۹۷
۴ احمد نوروزی شهرستان همدان ۳۸۲۱۴۹۲۵ ۰۹۱۸۳۱۶۵۷۸۰
۵ امیر حسین اعتصام شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰
۳۸۲۲۶۸۰۷
۰۹۱۸۸۱۲۱۸۷۰
۶ فرهاد بختیاری فر شهرستان همدان ۳۸۲۶۸۵۲۲ ۰۹۱۸۸۱۸۶۳۳۱
۷ فرزاد نظاملو شهرستان همدان ۳۸۳۳۲۴۳۲
۳۸۳۳۲۳۳۷
۰۹۱۸۳۱۴۹۶۹۹
۸ محمدرضا خدائی شهرستان همدان ۳۸۳۳۲۴۳۲
۳۸۳۳۲۳۳۷
۰۹۱۸۳۱۵۸۵۴۸
۹  حسن میرویسان  شهرستان همدان  ۳۸۳۵۳۷۶۷  ۰۹۱۸۸۱۴۳۲۷۲
۱۰ منوچهر امیری شهرستان اسدآباد ۳۲۶۲۱۵۳۵ ۰۹۱۸۸۵۰۰۵۱۷
۱۱ علیرضا سهرابی شهرستان ملایر ۳۲۲۴۹۶۵۲ ۰۹۱۸۸۵۲۷۱۶۷
۱۲ داود شاهسوند شهرستان ملایر ۳۸۲۲۱۷۸۲ ۰۹۱۸۳۵۳۸۴۹۸
۱۳ محمدعلی بابادی حسنی شهرستان بهار ۳۸۲۲۰۷۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۷۵۸۹
۱۴ جواد سمیعی شهرستان بهار ۳۸۲۳۶۴۱۳ ۰۹۱۲۵۸۳۹۱۵۰
۱۵ فاطمه سیدی نژاد شهرستان کبودرآهنگ ۳۸۳۵۱۰۰۰
۳۸۲۲۶۸۰۷
۰۹۱۸۳۱۴۶۵۳۱
۱۶ علیمردان طالبی شهرستان همدان ۳۸۲۵۶۰۳۲ ۰۹۱۸۸۱۱۳۰۵۳
 ۱۷ محمد مرادی مجیر شهرستان همدان ۳۸۲۴۸۶۲۳ ۰۹۱۸۱۱۱۶۳۸۵
bigtheme