کارشناسان رشته مهندسی آب

 

گروه ۱ :معادن و منابع
رشته مهندسی آب
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمد جواد ضیافتی سراسر کشور ۳۸۲۷۲۵۲۹ ۰۹۱۲۳۲۵۶۶۷۳
۲ سید اسماعیل موسوی استان همدان ۳۸۲۱۳۴۸۱ ۰۹۱۸۸۱۱۱۶۴۹
۳ محمد نیکخواه استان همدان ۳۸۲۳۶۲۰۰ ۰۹۱۸۳۱۲۸۹۹۷
۴ امیر حسین اعتصام استان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰
۳۸۲۲۶۸۰۷
۰۹۱۸۸۱۲۱۸۷۰
۵ فرهاد بختیاری فر شهرستان همدان ۳۸۲۶۸۵۲۲ ۰۹۱۸۸۱۸۶۳۳۱
۶ فرزاد نظاملو استان همدان ۳۸۳۳۲۴۳۲
۳۸۳۳۲۳۳۷
۰۹۱۸۳۱۴۹۶۹۹
۷ محمدرضا خدائی استان همدان ۳۸۳۳۲۴۳۲
۳۸۳۳۲۳۳۷
۰۹۱۸۳۱۵۸۵۴۸
۸  حسن میرویسان استان همدان  ۳۸۳۵۳۷۶۷  ۰۹۱۸۸۱۴۳۲۷۲
۹ منوچهر امیری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۶۲۱۵۳۵ ۰۹۱۸۸۵۰۰۵۱۷
۱۰ علیرضا سهرابی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۴۹۶۵۲ ۰۹۱۸۸۵۲۷۱۶۷
۱۱ داود شاهسوند شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۲۱۷۸۲ ۰۹۱۸۳۵۳۸۴۹۸
۱۲ محمدعلی بابادی حسنی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۲۰۷۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۷۵۸۹
۱۳ جواد سمیعی استان همدان ۳۸۲۳۶۴۱۳ ۰۹۱۲۵۸۳۹۱۵۰
۱۴ فاطمه سیدی نژاد شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۳۵۱۰۰۰
۳۸۲۲۶۸۰۷
۰۹۱۸۳۱۴۶۵۳۱
۱۵ علیمردان طالبی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۵۶۰۳۲ ۰۹۱۸۸۱۱۳۰۵۳
۱۶ محمد مرادی مجیر شهرستان همدان ۳۸۲۴۸۶۲۳ ۰۹۱۸۱۱۱۶۳۸۵
۱۷ سعید میرزایی سامعی شهرستان همدان ۳۸۳۷۲۲۲۸ ۰۹۱۸۱۱۲۴۰۴۵
۱۸ مجتبی صریحی نشاط شهرستان همدان ۳۸۲۴۱۴۰۳ ۰۹۱۸۸۱۱۳۷۴۸

همچنین ببینید

کارشناسان رشته مواد (فلزات)

گروه ۱ : معادن و منابع رشته مواد (فلزات) ردیف نام و نام خانوادگی حوزه …