کارشناسان رشته معادن

گروه ۱ :معادن و منابع

رشته معادن

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ سید صادق حسینی شهرستان همدان ۳۸۲۴۹۹۱۷ ۰۹۱۸۳۱۶۱۰۶۳
۲ علی میجانی شهرستان همدان ۳۸۲۲۰۸۵۱ ۰۹۱۸۸۱۱۸۰۶۴
۳ سید محمد باقر میر ابوالفتحی شهرستان همدان ۳۸۳۵۳۱۰۱ ۰۹۱۲۲۳۶۷۰۳۳
۴ محمد بشیر یوسفی یگانه شهرستان بهار ۳۸۲۴۳۹۵۳ ۰۹۱۸۸۱۱۷۶۲۷
۵ سید محمود عسگریان شهرستان همدان ۳۸۳۸۷۰۴۸ ۰۹۱۸۳۱۱۰۴۷۹
۶ مصطفی رضائی شهرستان ملایر ۳۸۳۵۰۲۷۹ ۰۹۱۸۳۱۹۸۲۲۱

همچنین ببینید

کارشناسان رشته مواد (فلزات)

گروه ۱ : معادن و منابع رشته مواد (فلزات) ردیف نام و نام خانوادگی حوزه …