خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن

گروه صنعت و فن

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

Karshenas-HM.ir_P_301

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک مرحله تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند. مهندس جلال نزاکت ماب عضو اصلی مهندس علی فیاضی عضو اصلی مهندس امیر احقر عضو اصلی مهندس محمد مهدی سیاح عضو اصلی مهندس عطا اله معصومی عضو اصلی مهندس نعمت حمیدی عضو ...

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

گروه۷ : صنعت و فن رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ بهروز مراد حاصل استان همدان ۳۸۲۵۱۷۶۳ ۰۹۱۲۲۷۱۶۳۵۶

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته صنایع گاز و گازرسانی

گروه۷ : صنعت و فن رشته صنایع گاز و گازرسانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ مجید مولوی شهرستان نهاوند ۳۳۲۴۴۷۹۳ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۰۱ ۲ امیر حسین ایزدی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۸۱۳۰۴۴۵ ۳ مجبد فرجی شهرستان همدان ۳۸۲۳۳۶۴۳ ۰۹۱۸۱۳۲۴۷۲۸

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

گروه۷ : صنعت و فن رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ محمد رضا فامیل گوهریان استان همدان ۳۸۲۳۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۴۷۰۳ ۲ حسین شریفیان استان همدان ۳۸۲۴۵۹۲۱ ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۸۷ ۳ امیر حیدری شهرستان همدان ۳۸۲۶۱۵۲۵ ۰۹۱۸۳۱۵۵۹۴۷ ۴ مریم سهل البیع شهرستان بهار ۳۸۲۵۳۵۸۶ ۰۹۱۲۲۲۳۳۳۴۰ ۵ محمدصادق نیکوخوی شهرستان همدان ۳۸۳۲۲۹۰۰ ۰۹۱۸۳۱۵۰۵۸۵

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته تاسیسات ساختمانی

گروه۷ : صنعت و فن رشته تاسیسات ساختمانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ رضا مقصود خواه شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۰۲۴ ۰۹۱۲۶۰۵۲۳۹۴ ۲ محمد بنائی شهرستان همدان ۳۸۲۴۴۰۶۵ ۳۸۲۳۹۸۶۶ ۰۹۱۸۳۱۶۳۷۹۵ ۳ سمیرا اردکانی شهرستان همدان ۳۸۲۳۱۴۱۶ ۰۹۱۸۳۱۷۴۱۷۰ ۴ محمدرضا ترکی شهرستان ملایر ۳۳۲۴۶۵۱۱ ۰۹۱۸۳۵۱۰۸۳۰ ۵ شاهرخ انصافیان شهرستان همدان ۳۸۲۳۵۴۸۲ ۳۸۳۷۱۰۱۸ ۰۹۱۸۳۱۵۹۸۶۰ ۶ حسین حیدرزاده ...

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته برق، الکترونیک و مخابرات

گروه۷ : صنعت و فن رشته برق، الکترونیک و مخابرات ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ رحیم خورسندی شهرستان همدان _ ۰۹۱۴۱۰۴۸۴۱۸ ۰۹۱۸۸۱۷۸۳۲۶ ۲ حامد صیدی شهرستان همدان ۳۸۲۶۴۳۱۰ ۰۹۱۸۸۳۷۴۹۲۳ ۳ سید فرید حسین اجاقی شهرستان ملایر ۳۲۶۲۲۲۱۰ ۰۹۱۸۳۱۱۴۶۵۶ ۴ مصطفی ترابیان شهرستان همدان ۳۸۲۷۱۵۵۱ ۰۹۱۸۸۱۵۴۲۴۶

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

گروه۷ : صنعت و فن رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ حمید کیارشی استان همدان ۳۸۳۸۶۱۳۹ ۰۹۱۲۱۸۹۴۱۹۲ ۲ حسن رسولی استان همدان ۳۸۲۵۴۷۸۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۱۸۰ ۳ مهرداد ساجدی استان همدان ۲_۳۸۳۲۲۹۰۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۴۴ ۴ عطا اله معصومی استان همدان ۳۸۲۶۴۱۰۹ ۰۹۱۸۱۱۱۶۵۶۳ ۵ حسین ملک پور استان همدان ۳۸۲۵۵۲۳۷ ۰۹۱۸۳۱۱۰۷۸۶ ...

ادامه مطلب »
bigtheme