خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه امور مالي

گروه امور مالي

کارشناسان رشته بیمه

گروه ۴: امور مالی رشته بیمه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ مرتضی زهره وند شهرستان همدان ۳۸۲۱۴۸۷۸ ۰۹۱۲۵۶۱۷۴۰۵ ۲ علی نقدی مصاحب شهرستان همدان _ ۰۹۱۸۳۱۸۹۹۴۷ ۳ فرهاد کرم شهرستان همدان ۳۸۳۲۰۰۳۹ ۰۹۱۸۳۱۴۴۵۰۱

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته حسابداری و حسابرسی

گروه ۴: امور مالی رشته حسابداری و حسابرسی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ حمیدرضا المعی استان همدان ۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۱۱۱۷۳۷۴ ۲ غلامحسین ملائی استان همدان ۳۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۸۱۲۴۴۰۲ ۳ ایوب رسولی استان همدان ۳۸۲۳۸۷۰۲ ۰۹۱۸۳۷۲۳۷۹۱ ۴ محمدرضا مقصودی استان همدان ۳۲۵۱۵۷۷۳ ۰۹۱۸۳۱۳۹۲۷۶ ۵ محمودرضا کریمی شهیر استان همدان ۳۲۵۱۳۵۶۱ ۰۹۱۸۳۱۵۶۲۴۱ ۶ علی هاشم کریمی شهرستان ...

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته تعیین نفقه

گروه۴: امور مالی رشته تعیین نفقه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ محمد حسین سعیدی شهرستان همدان ۳۲۵۲۵۸۸۲ ۰۹۱۸۱۱۱۶۸۷۴ ۲ عباس حسین پور شهرستان همدان ۳۸۲۲۹۶۰۸ ۰۹۱۸۱۱۱۷۰۷۷ ۳ مهرداد سلیمانی شهرستان همدان ۳۸۲۶۷۹۲۰ ۰۹۱۸۱۱۱۳۶۳۰ ۴ شهلا عبدالهی مهربان شهرستان همدان ۳۸۲۶۵۸۳۳ ۰۹۱۸۳۱۳۵۱۴۵ ۵ مجید قاسمی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۹۷۷۶۳ ۶ محسن مریانجی شهرستان همدان ...

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته امور بازرگانی

گروه۴: امور مالی رشته امور بازرگانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ احد سحری شهرستان همدان ۳۸۲۴۲۹۷۷ ۰۹۱۸۳۱۵۶۹۱۰ ۲ محمد ابراهیم مرادی استان همدان ۳۲۲۲۸۱۸۴ ۰۹۱۸۳۵۲۶۹۱۲  

ادامه مطلب »
bigtheme