خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه امور مالي

گروه امور مالي

کارشناسان رشته بیمه

گروه ۴: امور مالی رشته بیمه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ مرتضی زهره وند شهرستان همدان ۳۸۲۱۴۸۷۸ ۰۹۱۲۵۶۱۷۴۰۵ ۲ علی نقدی مصاحب شهرستان همدان _ ۰۹۱۸۳۱۸۹۹۴۷ ۳ فرهاد کرم شهرستان همدان ۳۸۳۲۰۰۳۹ ۰۹۱۸۳۱۴۴۵۰۱

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته حسابداری و حسابرسی

گروه ۴: امور مالی رشته حسابداری و حسابرسی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ حمیدرضا المعی سراسر کشور بجز تهران ۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۱۱۱۷۳۷۴ ۲ غلامحسین ملائی استان همدان ۳۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۸۱۲۴۴۰۲ ۳ ایوب رسولی استان همدان ۳۸۲۳۸۷۰۲ ۰۹۱۸۳۷۲۳۷۹۱ ۴ محمدرضا مقصودی استان همدان ۳۲۵۱۵۷۷۳ ۰۹۱۸۳۱۳۹۲۷۶ ۵ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته تعیین نفقه

گروه۴: امور مالی رشته تعیین نفقه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ محمد حسین سعیدی استان همدان ۳۲۵۲۵۸۸۲ ۰۹۱۸۱۱۱۶۸۷۴ ۲ عباس حسین پور استان همدان ۳۸۲۲۹۶۰۸ ۰۹۱۸۱۱۱۷۰۷۷ ۳ مهرداد سلیمانی استان همدان ۳۸۲۶۷۹۲۰ ۰۹۱۸۱۱۱۳۶۳۰ ۴ شهلا عبدالهی مهربان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۶۵۸۳۳ ۰۹۱۸۳۱۳۵۱۴۵ ۵ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته امور بازرگانی

گروه۴: امور مالی رشته امور بازرگانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ احد سحری استان همدان ۳۸۲۴۲۹۷۷ ۰۹۱۸۳۱۵۶۹۱۰ ۲ محمد ابراهیم مرادی استان همدان ۳۲۲۲۸۱۸۴ ۰۹۱۸۳۵۲۶۹۱۲  

ادامه نوشته »