خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

نظام‌نامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی

نظام‌نامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی مقدمه : در اجرای مفاد بند (ب) ماده(۷) قانون کارشناسان رسمی دادگستـری نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منظور گسـترش خـدمات کـارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین می‌شود: ماده ۱ـ حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که کارشناس مجاز …

ادامه نوشته »